Sông Đông Êm Đềm

Sông Đông Êm Đềm

Tác giả : Mikhail Solokhov

Thể loại : Văn Học Nước Ngoài

Đã nghe : 681

Đọc trên điện thoại

Nghe Sông Đông Êm Đềm trên điện thoại
 • Phần 001Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 002Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 003Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 004Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 005Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 006Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 007Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 008Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 009Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 010Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 011Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 012Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 013Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 014Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 015Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 016Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 017Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 018Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 019Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 020Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 021Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 022Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 023Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 024Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 025Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 026Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 027Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 028Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 029Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 030Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 031Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 032Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 033Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 034Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 035Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 036Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 037Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 038Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 039Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 040Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 041Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 042Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 043Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 044Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 045Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 046Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 047Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 048Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 049Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 050Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 051Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 052Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 053Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 054Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 055Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 056Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 057Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 058Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 059Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 060Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 061Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 062Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 063Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 064Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 065Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 066Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 067Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 068Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 069Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 070Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 071Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 072Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 073Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 074Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 075Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 076Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 077Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 078Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 079Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 080Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 081Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 082Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 083Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 084Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 085Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 086Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 087Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 088Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 089Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 090Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 091Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 092Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 093Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 094Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 095Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 096Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 097Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 098Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 099Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 100Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 101Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 102Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 103Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 104Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 105Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 106Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 107Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 108Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 109Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 110Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 111Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 112Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 113Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 114Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 115Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 116Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 117Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 118Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 119Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 120Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 121Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 122Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 123Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 124Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 125Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 126Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 127Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 128Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 129Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 130Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 131Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 132Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 133Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 134Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 135Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 136Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 137Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 138Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 139Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 140Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 141Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 142Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 143Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 144Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 145Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 146Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 147Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 148Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 149Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 150Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 151Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 152Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 153Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 154Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 155Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 156Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 157Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 158Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 159Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 160Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 161Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 162Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 163Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 164Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 165Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 166Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 167Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 168Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 169Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 170Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 171Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 172Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 173Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 174Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 175Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 176Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 177Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 178Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 179Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 180Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 181Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 182Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 183Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 184Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 185Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 186Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 187Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 188Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 189Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 190Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 191Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 192Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 193Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 194Sông Đông Êm Đềm
 • Phần 195Sông Đông Êm Đềm
 • Phần CuốiSông Đông Êm Đềm

Giới thiệu

Sông Đông êm đềm là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của nhà văn Nga Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Với tác phẩm này, Sholokhov đã được tặng Giải Nobel văn học năm 1965.

Sông Đông êm đềm miêu tả một giai đoạn lịch sử mười năm từ 1912 đến 1922 trong phạm vi địa lý rộng lớn: mặt trận miền Tây nước Nga trong Thế chiến thứ nhất, Ukraina, Ba Lan, România cho đến Sankt-Peterburg, Moskva nhưng chủ yếu diễn ra ở hai bờ sông Đông và tập trung vào một làng Cossack ven sông. Trong phần đầu của tiểu thuyết, Sholokhov đã quay lại quá khứ của gia đình Melekhov từ thời người ông nội với cô vợ người Thổ Nhĩ Kì bị người dân Cossack xa lánh và dị nghị do lối sống kì lạ. Gregori Melekhov là con thứ hai trong một gia đình ông nội là người Cossack, bà nội là người Thổ Nhĩ Kỳ. Gregori đem lòng yêu Aksinia, vợ một người hàng xóm và nhằm ngăn cản mối quan hệ này, gia đình Melekhov cưới Natalia cho chàng. Để được tiếp tục sống bên nhau, Gregori và Aksinia cùng bỏ nhà đi làm thuê. Tủi nhục, phẫn uất, Natalia đã quyên sinh nhưng không chết.

Gregori phải đi lính khi đến tuổi và cùng với những chàng trai Cossack khác, trong đó có người anh Pyotr nhập ngũ trước đó chiến đấu chống lại quân Áo, Đức trong những năm đầu của Thế chiến thứ nhất. Tham gia chiến tranh, do cứu sống một Trung tá bị thương, chàng được tặng Huân chương thánh Gorge đồng thời cảm nhận thấy tính chất tàn bạo, vô nghĩa của chiến tranh và luôn day dứt về điều đó. Ở quê nhà, Aksinia sống trong cơ cực, cô đơn, tuyệt vọng, đứa con đầu lòng cũng không sống nổi vì bệnh tật, nàng đã chấp nhận quan hệ với Evgeni, con trai của chủ nhà. Bị thương và về phép, biết được chuyện của Aksinia, Gregori quay trở về sống với Natalia và sau khi chàng trở lại quân ngũ ít lâu thì Natalia sinh đôi một trai, một gái. Cách mạng tháng Mười nổ ra, trong những ngày hỗn loạn ấy, Gregori bị xô đẩy hết từ "bên Đỏ" rồi lại sang "bên Trắng". Mặc dù chán ghét và không ý thức được mình chém giết để làm gì nhưng vó ngựa Cossack của Gregori vẫn phiêu bạt khắp các chiến trường, lao vào những trận đánh đẫm máu.

Bất chấp những gì đã xảy ra, Gregori và Aksinia vẫn yêu nhau và họ đã nối lại quan hệ. Tuyệt vọng, Natalia nhờ một bà lang băm bỏ đi giọt máu của mình và Gregori mà nàng đang mang trong người rồi chết do mất máu, trước khi chết Natalia đã tha thứ cho Gregori. Không lâu sau, con gái của Gregori và Natalia cũng chết do bệnh tật. Sau khi giải ngũ về quê, đã chán ghét cảnh chém giết trên chiến trường chàng chỉ mong có một cuộc sống bình yên cùng Aksinia. Bất chấp điều đó và mặc dù giữa em gái Gregori với Miska Kosevoi, một người bạn của chàng đã trở thành đại diện cho chính quyền Xô viết trong vùng yêu nhau tha thiết, chàng luôn sống trong sự đe dọa phải trả giá cho những gì đã gây ra khi chống lại chính quyền mới. Lo sợ trước nguy cơ bị bắt giam và xét xử, Gregori bỏ trốn theo quân thổ phỉ của Fomin.

Chính quyền Xô viết ngày càng được củng cố và toán phỉ của Fomin không còn đất dung thân, Gregori đem Aksinia bỏ trốn đi một nơi xa mong có được cuộc sống yên ổn nhưng trên đường trốn chạy bị phát hiện, truy đuổi, Aksinia trúng đạn chết trên tay Gregori. Cùng trong lúc này, Gregori đã đem tất cả vũ khí thả xuống sông Đông như một hành động giã từ vũ khí. Trở về vùng sông Đông, anh gặp lại con trai. Anh được biết bố mẹ đã mất, anh trai (lính bảo hoàng) bị em rể (hồng quân) giết. Tất cả những gì còn lại của Gregori trên đời là đứa con trai duy nhất. Hình ảnh cuối cùng của bộ tiểu thuyết là cảnh Gregori bồng đứa con về nhà.

Bình luận

Gợi ý