Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Tác giả : Hoa Đô Đại Thiếu

Thể loại : Ngôn Tình

Đã nghe : 546

Đọc trên điện thoại

Nghe Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ trên điện thoại
 • Phần 1Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 2Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 3Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 4Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 5Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 6Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 7Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 8Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 9Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 10Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 11Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 12Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 13Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 14Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 15Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 16Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 17Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 18Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 19Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 20Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 21Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 22Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 23Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 24Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 25Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 26Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 27Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 28Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 29Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 30Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 31Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 32Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 33Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 34Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 35Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 36Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 37Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 38Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 39Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 40Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 41Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 42Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 43Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 44Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 45Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 46Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 47Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 48Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 49Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 50Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 51Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 52Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 53Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 54Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 55Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 56Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 57Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 58Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 59Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 60Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 61Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 62Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 63Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 64Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 65Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 66Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 67Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 68Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 69Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 70Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 71Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 72Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 73Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 74Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 75Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 76Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 77Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 78Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 79Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 80Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 81Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 82Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 83Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 84Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 85Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 86Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 87Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 88Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 89Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 90Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 91Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 92Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 93Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 94Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 95Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 96Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 97Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 98Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 99Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 100Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 101Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 102Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 103Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 104Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 105Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 106Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 107Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 108Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 109Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 110Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 111Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 112Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 113Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 114Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 115Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 116Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 117Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 118Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 119Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 120Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 121Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 122Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 123Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 124Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 125Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 126Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 127Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 128Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 129Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 130Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 131Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 132Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 133Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 134Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 135Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 136Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 137Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 138Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 139Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 140Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 141Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 142Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 143Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 144Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 145Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 146Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 147Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 148Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 149Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 150Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 151Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 152Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 153Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 154Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 155Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 156Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 157Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 158Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 159Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 160Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 161Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 162Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 163Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 164Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 165Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 166Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 167Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 168Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 169Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 170Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 171Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 172Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 173Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 174Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 175Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 176Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 177Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 178Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 179Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 180Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 181Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 182Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 183Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 184Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 185Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 186Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 187Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 188Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 189Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 190Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 191Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 192Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 193Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
 • Phần 194Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Giới thiệu

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ: Hành trình phi thường của Hạ Thiên.

Bạn muốn:

Lạc bước vào thế giới huyền bí, nơi năng lực phi thường được đánh thức?

Khám phá câu chuyện về Hạ Thiên - một chàng trai bình thường bỗng nhiên sở hữu năng lực thấu thị?

Chứng kiến hành trình chinh phục đỉnh cao của Hạ Thiên trong nhiều lĩnh vực?

Hãy đến với  Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ - một siêu phẩm ngôn tình đầy hấp dẫn và lôi cuốn!

Một tai nạn định mệnh:

Cuộc sống của Hạ Thiên tưởng chừng như đã kết thúc sau một vụ tai nạn xe cộ kinh hoàng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra - tai nạn ấy lại mang đến cho anh một năng lực đặc biệt: thấu thị.

Khởi đầu cho hành trình phi thường:

Nhờ năng lực mới mẻ này, Hạ Thiên bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Chàng trai từng nhạt nhẽo giờ đây bỗng trở thành cao thủ trong mọi lĩnh vực:

Bóng rổ: Chàng trai "ném rổ như thần", ghi điểm liên tục, khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Cờ vây: Hạ Thiên dễ dàng hạ gục những kỳ thủ quốc gia chỉ với vài nước đi tinh妙.

Giám bảo: Nhờ khả năng nhìn thấu mọi thứ, Hạ Thiên trở thành chuyên gia giám định tài ba, vạch trần những món đồ giả mạo.

Hơn cả một câu chuyện về năng lực phi thường:

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ không chỉ là một câu chuyện giải trí đơn thuần. Tác phẩm còn mang đến những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống:

Sức mạnh của ý chí: Hạ Thiên không hề ỷ lại vào năng lực đặc biệt mà luôn nỗ lực rèn luyện, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Giá trị của tình bạn, tình yêu: Trên hành trình chinh phục đỉnh cao, Hạ Thiên luôn được đồng hành bởi những người bạn tốt và tình yêu đích thực.

Hãy đắm chìm vào  Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ để khám phá một thế giới mới mẻ, đầy ắp những điều kỳ thú và những bài học ý nghĩa!

Cùng theo dõi hành trình phi thường của Hạ Thiên và khám phá những điều bí ẩn ẩn sau năng lực thấu thị của anh!

Bình luận

Gợi ý