Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Tác giả : Ân Tầm

Thể loại : Tiểu Thuyết

Đã nghe : 694

Đọc trên điện thoại

Nghe Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc trên điện thoại
 • 1. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 1Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 2. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 2Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 3. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 3Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 4. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 4Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 5. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 5Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 6. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 6Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 7. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 7Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 8. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 8Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 9. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 9Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 10. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 10Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 11. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 11Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 12. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 12Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 13. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 13Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 14. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 14Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 15. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 15Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 16. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 16Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 17. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 17Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 18. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 18Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 19. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 19Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 20. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 20Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 21. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 21Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 22. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 22Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 23. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 23Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 24. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 24Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 25. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 25Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 26. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 26Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 27. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 27Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 28. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 28Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 29. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 29Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 30. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 30Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 31. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 31Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 32. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 32Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 33. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 33Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 34. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 34Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 35. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 35Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 36. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 36Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 37. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 37Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 38. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 38Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 39. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 39Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 40. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 40Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 41. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 41Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 42. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 42Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 43. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 43Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 44. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 44Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 45. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 45Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 46. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 46Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 47. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 47Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 48. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 48Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 49. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 49Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 50. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 50Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 51. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 51Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 52. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 52Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 53. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 53Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 54. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 54Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 55. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 55Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 56. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 56Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 57. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 57Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 58. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 58Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 59. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 59Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
 • 60. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc – Tập 60 (END)Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Giới thiệu

Bảy năm trước, anh nói với cô: “Cố Sơ, anh chỉ vì mình em mà phá cách.”

Bảy năm sau, anh nói với cô: “Cố Sơ, anh chỉ vì em mà đến.”

Anh của bảy năm trước là Lục Bắc Thâm. Anh của bảy năm sau là Lục Bắc Thần.

Một tai nạn bất ngờ khiến mọi chuyện đổi thay. Sau bảy năm xa cách, anh trở về với một thân phận hoàn toàn khác, muốn dùng tên của mình đổi lấy trái tim cô.

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng đã là một con người hoàn toàn khác biệt. Tình yêu của anh khiến cô chẳng biết là thật hay giả, chỉ biết chìm đắm như bước chân xuống bùn lầy, bị mê hoặc bởi một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và kích thích thuộc về anh.

Bình luận

Gợi ý

Bá Tước Mongto Crixto

Alexandre Dumas

Hồ Quý Ly

Nguyễn Xuân Khánh

An Tư

Nguyễn Huy Tưởng