Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Tác giả : Vong Ngữ

Thể loại : Kiếm Hiệp

Đã nghe : 152

Đọc trên điện thoại

Nghe Phàm Nhân Tu Tiên trên điện thoại
 • Tập 1Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 2Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 3Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 4Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 5Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 6Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 7Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 8Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 9Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 10Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 11Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 12Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 13Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 14Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 15Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 16Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 17Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 18Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 19Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 20Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 21Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 22Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 23Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 24Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 25Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 26Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 27Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 28Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 29Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 30Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 31Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 32Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 33Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 34Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 35Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 36Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 37Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 38Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 39Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 40Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 41Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 42Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 43Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 44Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 45Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 46Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 47Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 48Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 49Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 50Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 51Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 52Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 53Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 54Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 55Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 56Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 57Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 58Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 59Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 60Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 61Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 62Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 63Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 64Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 65Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 66Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 67Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 68Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 69Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 70Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 71Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 72Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 73Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 74Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 75Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 76Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 77Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 78Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 79Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 80Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 81Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 82Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 83Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 84Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 85Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 86Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 87Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 88Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 89Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 90Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 91Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 92Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 93Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 94Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 95Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 96Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 97Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 98Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 99Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 100Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 101Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 102Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 103Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 104Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 105Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 106Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 107Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 108Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 109Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 110Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 111Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 112Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 113Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 114Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 115Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 116Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 117Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 118Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 119Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 120Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 121Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 122Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 123Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 124Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 125Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 126Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 127Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 128Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 129Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 130Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 131Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 132Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 133Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 134Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 135Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 136Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 137Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 138Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 139Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 140Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 141Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 142Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 143Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 144Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 145Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 146Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 147Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 148Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 149Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 150Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 151Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 152Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 153Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 154Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 155Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 156Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 157Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 158Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 159Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 160Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 161Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 162Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 163Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 164Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 165Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 166Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 167Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 168Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 169Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 170Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 171Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 172Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 173Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 174Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 175Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 176Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 177Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 178Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 179Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 180Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 181Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 182Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 183Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 184Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 185Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 186Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 187Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 188Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 189Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 190Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 191Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 192Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 193Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 194Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 195Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 196Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 197Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 198Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 199Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 200Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 201Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 202Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 203Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 204Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 205Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 206Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 207Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 208Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 209Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 210Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 211Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 212Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 213Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 214Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 215Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 216Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 217Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 218Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 219Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 220Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 221Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 222Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 223Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 224Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 225Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 226Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 227Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 228Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 229Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 230Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 231Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 232Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 233Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 234Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 235Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 236Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 237Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 238Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 239Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 240Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 241Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 242Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 243Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 244Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 245Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 246Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 247Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 248Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 249Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 250Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 251Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 252Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 253Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 254Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 255Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 256Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 257Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 258Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 259Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 260Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 261Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 262Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 263Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 264Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 265Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 266Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 267Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 268Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 269Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 270Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 271Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 272Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 273Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 274Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 275Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 276Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 277Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 278Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 279Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 280Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 281Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 282Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 283Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 284Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 285Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 286Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 287Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 288Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 289Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 290Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 291Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 292Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 293Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 294Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 295Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 296Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 297Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 298Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 299Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 300Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 301Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 302Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 303Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 304Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 305Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 306Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 307Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 308Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 309Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 310Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 311Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 312Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 313Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 314Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 315Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 316Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 317Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 318Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 319Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 320Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 321Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 322Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 323Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 324Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 325Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 326Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 327Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 328Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 329Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 330Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 331Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 332Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 333Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 334Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 335Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 336Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 337Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 338Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 339Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 340Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 341Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 342Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 343Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 344Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 345Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 346Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 347Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 348Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 349Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 350Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 351Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 352Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 353Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 354Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 355Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 356Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 357Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 358Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 359Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 360Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 361Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 362Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 363Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 364Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 365Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 366Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 367Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 368Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 369Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 370Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 371Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 372Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 373Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 374Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 375Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 376Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 377Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 378Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 379Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 380Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 381Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 382Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 383Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 384Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 385Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 386Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 387Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 388Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 389Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 390Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 391Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 392Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 393Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 394Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 395Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 396Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 397Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 398Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 399Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 400Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 401Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 402Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 403Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 404Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 405Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 406Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 407Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 408Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 409Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 410Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 411Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 412Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 413Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 414Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 415Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 416Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 417Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 418Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 419Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 420Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 421Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 422Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 423Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 424Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 425Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 426Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 427Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 428Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 429Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 430Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 431Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 432Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 433Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 434Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 435Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 436Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 437Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 438Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 439Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 440Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 441Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 442Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 443Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 444Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 445Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 446Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 447Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 448Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 449Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 450Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 451Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 452Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 453Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 454Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 455Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 456Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 457Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 458Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 459Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 460Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 461Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 462Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 463Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 464Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 465Phàm Nhân Tu Tiên
 • Tập 466 HếtPhàm Nhân Tu Tiên

Giới thiệu

Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên, không phải anh hùng - cũng chẳng phải tiểu nhân, Hàn Lập từng bước khẳng định mình... Liệu Hàn Lập và người yêu có thể cùng bước trên con đường tu tiên và có một cái kết hoàn mỹ? Những thử thách nào đang chờ đợi bọn họ?

- Truyện kết cấu khá hợp lý, tình tiết không quá chậm, không quá nhanh, diễn tả khá đặc biệt, lời văn trôi chảy, nhân vật tính cách đặc thù. Nhân vật chính, Hàn Lập, mang hơi hướng khá cô độc. Bạn nào thích đọc Tru Tiên hoặc Thương Thiên chắc sẽ thích Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Mời bạn đọc cùng thưởng thức và dõi theo bước chân của Hàn Lập!

Bình luận

Gợi ý